top of page

Integritetspolicy

Kvinnojouren i Sundbyberg tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Kvinnojouren i Sundbyberg sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Chatt och telefonjour

Inga personuppgifter som förmedlas i chatten sparas eller arkiveras för Kvinnojouren i Sundbybergs räkning. Chattkonversationerna raderas kontinuerligt. I telefonsamtal förs statistik endast över antal inkomna samtal, därmed arkiveras inga personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem?

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter om dig; namn, födelseår, telefonnummer, adress, mejladress. Dessa uppgifter raderas när medlemskapet gått ut.


Hur hanterar vi personnummer?

Vi hanterar i regel inga personnummer. Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat viktigt skäl.


Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter för att upprätta en medlemsbas med syfte att visa på engagemang i bland annat bidragsansökningar. Detta kan komma att utvidgas- information kommer då att skickas till dig. Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig om årsmöten, förnyelse av medlemskap samt andra för Kvinnojouren i Sundbybergs viktiga ändamål. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter när du skickar mejl till oss. Om ditt mejl innehåller personuppgifter använder vi dem normalt bara för att svara på dina frågor. Dina uppgifter sparas endast under det löpande medlemskapsåret. 

 

Rätt till radering

Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. 

 


Vid frågor om dataskydd, kontakta oss på info@kvinnojourenisundbyberg.com 
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. 

 

bottom of page